IVB zet in op een versterkte interprofessionele werking

De Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees (I.V.B.) verenigt alle representatieve beroepsverenigingen in de vleesketen (mengvoederfabrikanten, producenten, veehandel, slachthuizen, uitsnijderijen, vleeswarenfabrikanten en  retail) en spitst zich in het bijzonder toe op het correct wegen en classificeren van slachtvee (runderen en varkens). I.V.B. streeft met haar werking en binnen de overlegorganen steeds naar transparantie en maximale valorisatie van de kwaliteit van Belgisch vlees en vleesproducten. Dit doet zij o.a. door dagelijks de veehouders-producenten te voorzien van slachtresultaten alsook deze resultaten steekproefsgewijs te controleren in de slachthuizen.

Vanuit haar kennis en expertise omtrent weging en classificatie zal I.V.B. zich  in de toekomst ook meer ontplooien in de richting van een adviserende en begeleidende functie naar de slachthuizen. Hiermee wordt ingezet op een versterkte interprofessionele werking met als doel de transparantie te verhogen voor alle ketenpartners en in het bijzonder voor de veehouders. Zo zal er nog meer aandacht gaan naar een gelijke tred in vergelijkbaarheid van classificatieresultaten en naar het online opvolgen van de wegingen in de slachthuizen.

Sander Cleuren zal vanaf 1 juli 2018 als nieuwe secretaris van I.V.B. instaan voor de uitbouw van deze versterkte interprofessionele werking. Hij volgt Mathieu Clauwers op die in 1996 mee aan de wieg van I.V.B. heeft gestaan en doorheen de jaren de vereniging verdienstelijk heeft geleid en mee uitgebouwd.

De controlebevoegdheden van I.V.B. en bijhorend overleg beperkten zich voorheen tot het Vlaamse niveau. De vleesketen is echter actief en verspreid over heel België. De uitdagingen in zowel Vlaamse, Waalse en Brusselse slachthuizen zijn dan ook gelijklopend. Met de toetreding van FWA worden de Waalse producenten opnieuw betrokken in I.V.B. en wordt I.V.B. effectief een nationale interprofessionele vereniging die op Belgisch niveau wil inzetten op een duurzame en leefbare vleessector met aandacht voor transparantie in de runder- en varkensslachthuizen. Dit is een belangrijke stap voorwaarts.

I.V.B. tracht een nauwe samenwerking met de bevoegde overheden actief in de slachthuizen te ondernemen. Hiermee reiken de betrokken actoren in de vleesketen vanuit hun interprofessionele samenwerking de hand naar de bevoegde overheden om te streven naar een meer gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van de controles in de slachthuizen. Vanuit alle ketenpartners werd immers recentelijk nog aangedrongen op een betere afstemming en coördinatie van de controles in de slachthuizen.   

Contactgegevens:
Sander Cleuren
sander.cleuren@ivb-interprof.be
Kiewitstraat 122 b1
3500 Hasselt