Disclaimer en privacy beleid

Deze website is eigendom van I.V.B. vzw.

Contactgegevens:
Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees vzw
Kiewitstraat 122 b1
BE-3500 HASSELT
Tel: +32 11 26 05 40
Email: info@ivb-interprof.be
Ondernemingsnummer BE 0459.791.282

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de door I.V.B. aangeboden dienstverlening.

Deze dienstverlening houdt het volgende in:

- Communicatie van slachtgegevens via de website, e-mail en briefpost;
- Controle op de correctheid van slachtgegevens middels administratieve controles en controles in de slachthuizen;
- Distributie van genummerde karkasetiketten;
- Functie als platform voor interprofessioneel overleg in de runder- en varkenssector;
- Aanbieden van sectorspecifieke statistieken en evoluties;
- Rapportering aan de overheden in verband met de controleresultaten.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 10/09/2018. 

Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen via bovenstaande contactgegevens.

Privacy beleid

I.V.B. verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen. I.V.B. gebruikt passende beveiligingsmaatregelen zoals o.a. de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag.

Hoewel veel informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt (bijvoorbeeld uw e-mailadres voor het automatisch ontvangen van slachtgegevens of vergeten wachtwoorden).  Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens niet voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan partners om de eigen dienstverlening (vb. verzenden van berichten of pakketten) of administratieve verwerking (vb. facturatie) mogelijk te maken.

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens, evenwel op voorwaarde dat I.V.B. deze gegevens tevens zelf kan corrigeren. Adresgegevens van producenten-veehouders worden immers door I.V.B. automatisch ontvangen vanwege Sanitel/FAVV via web-services, maar kunnen niet door I.V.B. zelf aangepast worden.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u de mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Dat gebeurt via een digitaal bestand in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.  Daartoe dient een gegronde, gemotiveerde, schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan bovenstaande contactgegevens gestuurd te worden. Om misbruik te voorkomen, sturen wij uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. Indien nodig kunt u ook vragen de toegankelijke gegevens te corrigeren die onjuist of niet volledig zouden zijn. Vermits op dit ogenblik enkel uw e-mailadres vrij toegankelijk is, is dat door de accounthouder zelf online ook eenvoudig mogelijk via het gebruikersmenu op de website.

Bezoek van onze website

Indien u onze website bezoekt, kunnen er 'cookies' op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden om vb. de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Gedetailleerde informatie over deze cookies en uw rechten in dat verband, vindt u in onze cookieverklaring.

Gebruikerscode en wachtwoorden

De persoonlijke gegevens en classificatieresultaten van producenten-veehouders zijn op de website enkel en alleen toegankelijk na het inloggen met een persoonlijke gebruikerscode en wachtwoord. Dit geldt eveneens voor instellingen in verband met het ontvangen van e-mails, het toekennen van volmachten of aanmaken van sub-accounts.

Wegens veiligheids- en privacy redenen geeft I.V.B. geen wachtwoorden door via telefoon of niet-geverifieerde e-mailadressen, maar enkel per briefpost op het door Sanitel aangeleverde postadres. Een e-mailadres wordt als geverifieerd beschouwd nadat een gebruiker van de website na het inloggen met de genoemde persoonlijke gebruikerscode en wachtwoord zelf heeft aangegeven dat het e-mailadres aan hem/haar toebehoort.   

Volmachten

Het doorgeven van slachtgegevens aan derden voor onderzoek of bedrijfsondersteuning (vb. ILVO, VPOV, BB-consult) is mogelijk via een systeem van volmachten. Hierbij geeft de producent-veehouder zelf na het inloggen met zijn/haar persoonlijke gebruikerscode en wachtwoord toestemming voor het delen van zijn/haar classificatieresultaten en beslag- en/of klophamernummer.

Web-services

Het doorgeven van gegevens aan derden of het ontvangen van gegevens vanwege derden gebeurt bij I.V.B. via web-services. Hierbij worden op geautomatiseerde wijze, zonder menselijke tussenkomst, de uit te wisselen gegevens door middel van een Xml-bestand gecommuniceerd.

Bovenop de vanwege de producent-veehouder toegekende volmachten, behoudt I.V.B. hierbij de uitgaande gegevensoverdacht in de hand door een toepassing die het mogelijk maakt om op elk moment aan te duiden welke gegevens uitwisselbaar worden gesteld aan welke derde partij.

Sub-accounts

Producenten-veehouders die andere individuen via de I.V.B.-website toegang willen geven tot hun classificatieresultaten, kunnen deze individuen toegang geven via een zelf aan te maken sub-account. Het sub-account krijgt een onderliggende gebruikerscode en een eigen wachtwoord. Het sub-account kan op die manier o.a. de classificatiegegevens van alle geslachte dieren van het/de beslagnummer(s) onder de gebruikerscode van de producent-veehouder opvragen en kan ook eventuele gegevens in de rekentool bekijken. De menu’s “Persoonlijke gegevens”, “Volmachten”, “Accounts” en “Automatisch classificatieresultaten ontvangen” blijven enkel toegankelijk en beheerbaar met het hoofdaccount. De eigenaar van het hoofdaccount kan achteraf ook op elk ogenblik de sub-accounts beheren of verwijderen.

Gegevens van varkens en runderen ontvangen via VAPO- en RUBO-bestanden

I.V.B. ontvangt classificatiegegevens van geslachte varkens en runderen rechtstreeks vanwege de Vlaamse indelingsplichtige slachthuizen, zoals vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse regering van 26/04/2013. I.V.B. ontvangt eveneens rechtstreeks de classificatiegegevens van indelingsplichtige slachthuizen gelegen in het Brusselse gewest. Vanuit het Waalse gewest ontvangt I.V.B. via web-services met CW3C de classificatiegegevens van varkens en runderen van Vlaamse producenten die in Waalse indelingsplichtige slachthuizen worden geslacht.

I.V.B. zal bij het ter beschikking stellen van deze gegevens aan de producent of andere derde partijen zelf geen wijzigingen, herstellingen of updates aanbrengen. Het is de verantwoordelijkheid van de slachthuizen die de gegevens doorzenden om er voor te zorgen dat de slachtgegevens tijdig, juist en correct verwerkbaar aangeleverd worden.

Gegevensverzameling

I.V.B. verzamelt gegevens in opdracht van de overheid zoals bepaald in artikels 37 en 67 van het BVR houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en geslachte varkens. Echter zijn dit vooral diergegevens m.b.t. karkaskwaliteiten. Er zijn enkele velden die kunnen slaan op personen. In onze database kunnen deze velden gekoppeld worden aan de juiste personen o.w.v. informatieoverdracht uit de Sanitel-database van het FAVV.

VARKENS:

- Bestandsnaam met slachthuisnummer
- Veld 2: FKVC_LEVERANCIER: landcode en nummer leverancier (in Beltrace als eigenaar vermeld)
  -> Code toegekend door Sanitel (FAVV)
- Veld 4: FKVC_PERSOON: code van classificeerder
  -> Dit nummer wordt voor Vlaamse slachthuizen toegekend door de Vlaamse Overheid en is enkel bekend bij de overheid, I.V.B., CBKc en het slachthuis zelf
- Veld 7: FVC_BESLAG_NR: Veebeslagnummer
  -> Code toegekend door Sanitel (FAVV)
- Veld 8: FIN_KLOPHAMER: Klophamernummer
  -> Code toegekend door Sanitel (FAVV) en gekoppeld aan het veebeslagnummer
- Veld 40: FIN_OPER_KLANT: BTW nummer van de klant
  -> Zonder lijst van BTW nummers niet te herkennen wie de klant is 

RUNDEREN:

Het betreft grosso modo dezelfde velden als bij de varkens, m.u.v. het klophamernummer.

De codes toegekend door Sanitel (FAVV) zijn niet publiek beschikbaar.

Derde partijen

I.V.B. tracht in haar rol als verwerker of verwerkingsverantwoordelijke met iedere derde partij die als verwerker optreedt, een verwerkingsovereenkomst af te sluiten, waarbij de bepalingen van het GDPR gewaarborgd worden.

- Website software, web-hosting en email:
Onze website, dataverwerking en e-mailverzending werden ontwikkeld door derde partijen of verlopen samen met software die werd geïnstalleerd door derde partijen. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden bij uitzondering mogelijk met deze partijen gedeeld. Zij hebben mogelijk toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Elke van deze derde partijen voert eveneens een eigen privacy beleid.

- Verzenden van brieven en logistiek bij het leveren van etiketten aan slachthuizen:
Als u briefwisseling aanvraagt of een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw brief of pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van post- of pakketleveranciers voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met post- of pakketleveranciers delen. Deze leveranciers gebruikt deze gegevens ten behoeve van het uitvoeren van de verzending.

- Facturatie en boekhouding:
Voor het bijhouden van onze boekhouding maken wij gebruik van de diensten van een boekhoudkantoor. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

Bewaartermijnen

Wij gebruiken en bewaren uw gegevens volgens de wettelijke bewaartermijnen.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan I.V.B. of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

I.V.B. levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal I.V.B. de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u ons contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

I.V.B. werkt binnen het wettelijk gehouden kader aan een zo goed mogelijk functionerende website, maar kan evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

I.V.B. kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van links of hyperlinks op onze website, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

I.V.B. verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

Wij stellen alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies, misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal I.V.B. de Gegevensbeschermingsautoriteit en desgevallend u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

Klachten

Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact@apd-gba.be – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)