Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkoopovereenkomsten met VZW I.V.B., met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kiewitstraat 122 b1 en met als ondernemingsnummer RPR Antwerpen afdeling Hasselt 0459.791.282 (hierna ‘I.V.B.’ genoemd). Deze voorwaarden, voorkomend op of als bijlage bij brieven, offertes, facturen of ieder ander document, zullen beschouwd worden geheel te zijn aanvaard, zowel voor de vroegere als voor de toekomstige verhoudingen, door diegene die de overeenkomst tekent of die de factuur zonder voorbehoud betaalt.

Onderhavige algemene voorwaarden hebben voorrang op deze van de klant, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke en door I.V.B. aanvaarde afwijkingen. Deze afwijking geldt in voorkomend geval enkel voor het bijzonder bedoeld punt. Het feit dat I.V.B. deze of gene ten haren voordele in onderhavige voorwaarden bedongen clausule niet onmiddellijk toepast, kan geenszins uitgelegd worden als zou zij afstand doen van het recht zich erop te beroepen.

2. I.V.B. kan niet garanderen dat alle producten, teksten, afbeeldingen, omschrijvingen en andere data vermeld op enige communicatie vanwege I.V.B. (hierna de ‘inhoud’ genoemd) geen vergissingen, weglatingen of typografische fouten bevat of dat de informatie altijd up-to-date is. I.V.B. heeft het recht om de inhoud op elk moment aan te passen, te veranderen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. De inhoud van de verschillende communicatievormen van I.V.B. is niet bindend en is louter bedoeld voor informatieve doeleinden. Alle afbeeldingen en foto’s van producten zijn louter indicatief. De instellingen van een beeldscherm waarop de klant een website bezoekt of waarin e-mails worden geopend, kunnen de kleuren van de afgebeelde producten doen afwijken. De website van I.V.B. is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen aan de  klant over zijn/haar producten en activiteiten. I.V.B. heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. I.V.B. kan niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is voor een bepaalde tijd en geeft geen garantie dat de toegang tot de website ononderbroken, tijdig of foutloos is. Gebruikers mogen de informatie op de website kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

3. Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt handels bekwaam te zijn. De specificaties, de samenstelling of het voorkomen van de producten en artikelen die door I.V.B. verkocht worden, zijn op ieder ogenblik voor wijzigingen vatbaar. De klant aanvaardt vanaf heden deze wijzigingen die in geen geval aanleiding kunnen geven tot het teniet doen van een aan gang zijnde bestelling noch tot schadevergoeding. De klant kan geen enkele bestelling teniet doen dan mits onze uitdrukkelijke toestemming en eventuele betaling van schadevergoeding. Behoudens bijzondere bepalingen zijn alle prijzen nettoprijzen, zonder taksen en lasten, noch administratieve- en verzendingskosten.

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Bij een eerste online bestelling dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling te plaatsen. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

4. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. I.V.B. heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Voor zover bij wet toegelaten, is de I.V.B. niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering.

De geleverde goederen blijven eigendom van I.V.B. tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs, vermeerderd met de kosten en de interesten. Het is de klant dan ook verboden om de goederen door te verkopen, te verwerken, te incorporeren of op enige andere wijze te vervreemden of te bezwaren, totdat de factuur volledig voldaan is, en dit behoudens andersluidend akkoord met I.V.B.. Niettemin draagt de klant vanaf de levering het risico op verlies of vernietiging van de goederen.

5. Om geldig te zijn moet iedere klacht verplicht bij aangetekend schrijven aan I.V.B. gezonden worden binnen de éénentwintig dagen. Het gebruik van de geleverde goederen brengt van rechtswege hun aanvaarding mee. Gebreken die op een deel van de geleverde goederen voorkomen geven aan de klant niet het recht geheel de bestelling te weigeren.

6. I.V.B. geeft geen waarborg betreffende de toepasselijkheid van de geleverde goederen voor de door de klant nagestreefde doeleinden. Alleen de koper, met uitsluiting van I.V.B., is verantwoordelijk voor de keuze van het bestelde materiaal. Iedere wijziging of tussenkomst op de verkochte goederen door de klant of een niet aanvaarde derde ontlast I.V.B. van iedere verplichting tot vrijwaring.

7. Behoudens andersluidend beding gebeuren tussenkomsten op werkdagen tussen 8u00 en 16u00 en uitsluitend in België. De beschikbaarheid van het personeel om de dienstverlening te waarborgen wordt vastgesteld door I.V.B.

8. De verbintenissen van I.V.B. zijn middelenverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen.

9. I.V.B. is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, waaronder begrepen maar niet uitsluitend natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden,  rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij I.V.B., hetzij haar leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

10. Alle facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, op de rekening van I.V.B., het rekeningnummer is vermeld op de factuur. Indien het de aankoop van goederen bij I.V.B. betreft zullen deze evenwel slechts geleverd worden na ontvangst van het factuurbedrag door I.V.B. . In geval van niet-betaling van een factuur op haar vervaldatum zullen de gefactureerde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 10% op jaarbasis. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en overeenkomstig art. 1139 van het B.W. als ingebrekestelling van de debiteur zonder dat er een akte nodig is en uitsluitend ingevolge het verstrijken van de termijn. Bovendien zal het verschuldigd blijvend saldo, in geval van niet-betaling binnen een maand na de vervaldatum onverminderd de verwijlintresten, verhoogd worden met 10%  van het factuurbedrag, en met een minimum van 62 EUR ten titel van vergoedend strafbeding. De klant aanvaardt bovendien dat in dergelijk geval I.V.B. de uitvoering van alle aan gang zijnde bestellingen of prestaties mag opschorten. 

11. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door I.V.B.. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel van de algemene voorwaarden van I.V.B.. De inhoud, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. op de website of in catalogi en andere drukwerken van I.V.B. zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen. 

12. Wanneer diensten door I.V.B. worden geleverd in het kader van de opdracht van een klant, gaat de  klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase,  verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit alsook voor het verstrekken van de diensten waarvoor I.V.B. werd aangesteld. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het voltooien van de opdracht en de facturatie ervan. Door het geven van een opdracht komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van I.V.B. I.V.B. zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet toegestaan wordt door de klant of wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft het recht om zijn/haar persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken.

13. Ieder om het even welk geding tussen I.V.B. en één van haar klanten valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt.